137

Dr Bawumia loses mother

Vice President Bawumia's mother has died at the age of 81

Vice President Bawumia's mother has died at the age of 81