0

I want to sue God, blasphemy or satire?

Kobina Ansah

Kobina Ansah