Details of Vidisha Khalifa from Dakar, Senegal

Name:
Vidisha Khalifa
Age:
34
Gender:
Female
City:
Dakar
Country:
Senegal
Senior High School:
Ada Secondary