0
Music Sat, 13 Jan 2007

Heavy - Obrafour

Song: Heavy

Artiste: Obrafour


Album: HeavyYo, I bet you know what time it is


Y’all know what time it is


This is a classic production of the man in the mix


The man in the mix, Appietus, Appietus


Rap Sofoo, Kofi B, feel thisHook


Okay, ohh


oniee, oniee o, oniee, oniee o, oniee, oniee o


Heavy (2x)


odo ni ee, oniee o, oniee, oniee o, oniee, oniee o


HeavyChorus


Se menya wo a


Se nee odo beye odo biara


Se wotwe ma me


Se nee okunu beye oyere biara

Se eben ma me a


Menteete wo, mennaada wo o


Brebre, brebre, ohemaa


Se menya wo a


Se nee odo beye odo biara


Se wotwe ma me


Se okunu beye oyere biara


Se eben ma me a


Menteete wo, mennaada wo o


Brebre, brebre, ohemaa eiVerse 1Mehuunu no ara, na etoo me so


Obaa mu obaasima, Serwaa Akoto


Obaa tiri nwi a egu ne tiri so


Obaa hwene tiatia ne ne kon a, esi so


Hwe ne nsatea, hwe ne nansoa


Hwe n’akyi ne n’anantu, me ho repopo


Mpaninfoo kaaye a, yenmmoa

Yebo wo sotoro mmienu a, wokanfo baako


Me nko ara, me mpena, menna mpo na mato nko o


odo, ye nsa, mebo anopa, awia, anadwo


Mebo no nnwom o


So la ti do o


Oye gye o


Peepeepe, feefeefe


Meduedue mu, ahye ne nso


Me kora fam ne dee wo, ono ara na mepe


Mede abotere adi ne nte


Mahu se obaa biara nni ho a one no se


Obi nyi n’asotire


Sweetie mmeka odo woo yi nhwe e


M’akoma ne me dwetire


Aseete nti odo mmefa nko e


Mede ose beye oyo


Mehwe no ama nipa aka ‘oh oh’


Menwene no ato m’akoma mu te se

Owura Tetteh Quarshie nwene ne cocoa


Mede me ho rebo aforee


Nsuo mu o, awia mu o


Mede odo bedi nokware


Aane, amannee mu o, yaree mu oRepeat Chorus 2xVerse 2Meda a, enna a


oye me dehyee, odehye kan


Metwero ne din, m’akoma pono so o


Na mato no ndwom, odo ho ndwom


Ma odo ani agye o, abere biara, abere biara


enti te m’ase e,te m’ase e


odo te m’ase e


enti te m’ase e,te m’ase e


odo te m’ase o


Meye okunu pa, meye okunu pa a


Menya wo ho adagye o, abere biara

Mema me do aye wo fe


Mema biribiara aye gye


Obaa biara nni ho a, one wo se


Mesi abotere, medi nokware


Menya akoma pa a


Mekeyere wo o, abere biara


Na menya wo ho adagye o, abere biaraRepeat Chorus 2xVerse 3


Meda a, enna


Mema me do aye wo fe


Mema biribiara aye gye


Obaa biara nni ho a, one wo se


Mesi abotere, medi nokware


Menya akoma pa a


Medo wo o, abere biara


Na menya wo ho adagye o, abere biara

Source: ghanamusic.com