0
Music Sun, 31 Dec 2006

Mmobrowa - Lord Kenya

Song: Mmobrowa

Artiste: Lord Kenya


Album: Yesom SikaChorus 2xManya me so ne me kakrawa


Ma mendwene me ho o! 2xVerse 1Wopin kyen nsuo a, na wobete se ampa, koto bo wa


Abrabo mu nsem ne mu ntawantawa, mmobrowa!


Tu wo ho fo, enni nipa akyi nko ye aberewa


Nkranni krakye besee odampoo!


Wo mom, wonni gramophone, na wakoto apaawa

Hwe wo so ne wo kesee na wene wo buo se aserewa


Enhwe dee obi ye, sonson wo ho se okrawa


Kwaakye adee ye fe; ne nyinaa ye money-power


Obi rewe ne full-chicken na ebi nso kyin pe gari grawa


Wonyaa bi a, kae firi se nipa nye wa


Na biribi ara wo ne mmere; every minute every hour!


Mmobrowa! Obra n’adi m’ani, ma maye fitaa se asaawa


M’ataadee to nyinaa atete, mekyen fie kesee mu abawaa


Bank emmo me bosia a, yeepe agyapadee de asi awowa


Me mom, mete nnoote den mu mesi den na madware shower; okoto!


Mmobrowa! Obra no akye me rewae me te se alokoto

Merepower but still, menni kotoo


Yebu me kwaadonto, nso enye hwee!


Monsi me koto


Mede me tiri begye, memma no nye ka da


Enkyenkye wo nafe; emmere pa beba yeah


Ebekoso, na me nso, manya me so ne me kakrawa


Me kakrawaChorus 2xManya me so ne me kakrawa


Ma mendwene me ho o!Verse 2

Enne modern Ghana; aye gawuta ganawa


Se wonni sika mmobrowa, obra no beyi wo ama, more than Judas


Obi ahwe ne heavy shoe; na magye me mukas


Omama! obaa a, meyada, yefre no


Nana Ama, Akoko bottom power, ogyina so se Eiffel Tower


Nso tuu dwetee a menni nti, obaa yi no bu me yaawa, Alhalji Bawa


Onya Mecca nka obeko nso where dey the money-power?


Obra naye ateetee, se woantimtim a, ohia behye wo kawa


Obi de aye apio nnom, dabiaa na waye sei sawa


Ye nyinaa na yekoo ahwee, obi eyi adwene, na obi nso eyi nkawa


Ewiase saa na ete no, obi twi ne bonto, na obi nnom ne tawa

Mmobrowa, mebre me ho ye adwuma se mowa


Nso menni kapre, maye se apatupre Wei dee me nkrabea anaa me hyebre


Alosman merebre!


Obi mmo me besiaa, yede ko na bra, yede ko na bra na yeretoose wo


Wo gye wie nso aa, wonya ahoto da, daa, daa, daa, na ye retoose wo


Mmobrowa, megu so reforso nso obra na sugar


Metare a awae, mehyehye na adwiriga, afei magyiga


Abrabo gyina yie na memmo wo bi, wonfa wo ho nni da


Daabi, wonfa wo ho nni daRepeat Chorus 2xRepeat Verse 1

Source: ghanamusic.com