10

NPP executives impound YEA bicycles

NPP executives seize bicycles of the YEA

NPP executives seize bicycles of the YEA