97

Only hypocrites in NPP will downplay Sammy Gyamfi's intelligence - A Plus

Sammy Gyamfi, Communications Officer of the NDC

Sammy Gyamfi, Communications Officer of the NDC