8

Takoradi Flour Mill shutdown; workers asked to go home

The Takoradi Flour Mill

The Takoradi Flour Mill