8

Kotoko to start negotiations with Diawisie Taylor

Karela's lead attacker, Diawisie Taylor

Karela's lead attacker, Diawisie Taylor