0

Johnson Smith confident about Kotoko’s title chances

Kotoko coach Johnson Smith

Kotoko coach Johnson Smith